Członkowie Stowarzyszenia BUILDERS CLUB oraz budowlańcy z Certyfikatem Gwarancja Rzetelności BUILDERS CLUB, w ramach realizacji jego misji i celów, zobowiązują się do przestrzegania norm etycznych w biznesie i określonych postanowień niniejszego Kodeksu.

PREAMBUŁA

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest szerzenie wśród polskich fachowców budowlanych zasad etycznych takich jak rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność wobec swoich kontrahentów. Kodeks etyczny, powinien przyczyniać się do promowania wśród wszystkich członków Stowarzyszenia, najwyższej jakości świadczonych usług. Zadaniem Stowarzyszenia jest podnoszenie standardów usług budowlanych w Polsce, co stanowić ma podstawy budowy silnych firm, będących filarami polskiej gospodarki.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Pkt 1. Członkowie Stowarzyszenia wyznaczają standardy etyczne swoich usług, by codzienne działanie, nie było nastawione jedynie na krótkoterminowe zyski. Długofalowe i konsekwentnie realizowane cele, zwiększają wiarygodność fachowca.

Pkt 2. Klienci członków Stowarzyszenia są zawsze traktowani z należytym szacunkiem i uwzględnieniem ich potrzeb. Uprzejmość i szacunek wobec innych to cechy wyróżniające profesjonalistę.

Pkt 3. Relacje z pracownikami opierają się na jasnych dla obu stron zasadach, zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. Celem członków jest kształtowanie u swoich pracowników poczucia satysfakcji i odpowiedzialności za usługi firmy.

Pkt 4. Członkowie Stowarzyszenia angażują się w ważne, nie tylko z punktu widzenia biznesu, inicjatywy. Nieustannie poznają oczekiwania konsumentów.

Pkt 5. Prowadzona działalność budowlana członków Stowarzyszenia, nie może negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Rozkwit firmy zawsze związany jest z respektowaniem zasad ekologii.

ROZDZIAŁ II 
Wartości członków Stowarzyszenia

Pkt 1. Rzetelność – terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartych w umowach wobec kontrahentów.

Pkt 2. Przejrzystość – działalność w sposób przejrzysty i czytelny dla wszystkich kontrahentów.

Pkt 3. Odpowiedzialność – udział w systemie weryfikacji jakości usług budowlanych za pomocą Certyfikatu Gwarancja Rzetelności 
BUILDERS CLUB.

ROZDZIAŁ III 
Zasady relacji z klientami i kontrahentami

Pkt 1. Członkowie Stowarzyszenia, zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług. Kierują się profesjonalizmem, popartym umiejętnościami i doświadczeniem.

Pkt 2. Umowy z klientami, zawierane są zgodne z obowiązującym prawem. Każdy klient powinien być świadomy podpisywanych umów i być poinformowany o wszelkich konsekwencjach, wynikających z niedotrzymania umowy.

Pkt 3. Członkowie Stowarzyszenia, zobowiązują się do terminowego rozliczania się ze swoimi kontrahentami zgodnie z ustalonymi warunkami. W przypadku ewentualnych opóźnień w płatnościach i usługach, kontrahent zostaje niezwłocznie poinformowany o przyczynie.

Pkt 4. Windykacja ewentualnych zobowiązań, prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. Dłużnik jest zawsze informowany o konsekwencjach, wynikających z niewywiązania się z umowy.

Pkt 5. Rzetelni budowlańcy, otrzymują wsparcie przy tworzeniu ich pozytywnego wizerunku przez Stowarzyszenia. Dzielą się z innymi członkami informacją, na temat wywiązywania się w terminie ze swoich zobowiązań, przez partnerów biznesowych.

Pkt 6. Reklamacja świadczonych usług, rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, a w razie jej nie uwzględnienia klient otrzymuje rzetelną, pełną informację na ten temat.

Pkt 7. Członkowie Stowarzyszenia, zapewniają klientom i kontrahentom dostęp do jak najszerszej informacji na temat oferowanych produktów i usług.

ROZDZIAŁ IV 
Relacje z pracownikami

Pkt 1. Rekrutacja pracowników, prowadzona jest zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami i kwalifikacjami.

Pkt 2. Pracodawca określa zakres obowiązków pracownika, wysokość wynagrodzenia i zasady wypłaty. W przypadku ewentualnych opóźnień w płatnościach pracownik zostaje rzetelnie poinformowany o przyczynie.

Pkt 3. Rolą pracodawcy jest stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju i awansu zawodowego.

Pkt 4. Pracodawca swoją postawą wobec pracowników określa normy zachowania wobec klientów.

Pkt 5. Każdy pracownik jest traktowany z poszanowaniem jego godności osobistej bez względu na zajmowane stanowisko.

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia końcowe

Pkt 1. Każdy z członków Stowarzyszenia jest jego rzecznikiem, swoją postawą promuje etyczne zachowania w biznesie.

Pkt 2. Członkowie Stowarzyszenia, budują reputację swojej firmy, zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego, Regulaminu Stowarzyszenia oraz warunkami posiadania Certyfikatu Gwarancja Rzetelności BUILDERS CLUB.

Pkt 3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia w swoim codziennym działaniu, budują spójny wizerunek rzetelnych budowlańców, który wyznacza standardy polskiej branży budowlanej.